הצלה בברכות שחייה סוג 1

טפסים לבדיקות רפואיות להשתתפות בקורס מצילי בריכה

טופס הצהרת בריאות וטופס בדיקת עיניים של המציל/ה 

יש להגיש טפסים אלו לאחר ארבע שנים ממועד סיום קורס המצילים
טפסים אלו יהיו ברשות מנהל הבריכה. תוקף הטפסים הוא לארבע שנים.

זימון תורים לבחינה עיונית בהצלה בבריכה

שירות דיגיטלי – תשלום אגרות בחינות

הוראה פדגוגית בנושא בחינות

1. בוגר הקורס (הכשרה מקצועית) חייב לסיים את הבחינות הנדרשות עד שנתיים (24 חודשים) מיום סיום קורס המצילים

2. בוגר הקורס, שנכשל באחת מהבחינות, זכאי להיבחן בבחינות חוזרות לכל היותר פעמיים נוספות בהפרש של חודש ימים לפחות בין בחינה לבחינה, ועד שנתיים מיום סיום ההכשרה ( הקורס ) בפועל. למען הסר ספק, במקרה של פסילת בחינה בשל פגיעה בטוהר הבחינות, משמעות הפסילה היא שהבוגר יפסיד בשל כך את הזכאות להיבחן .הבחינה הפסולה תיחשב במניין 3 (שלוש) הבחינות להן זכאי הבוגר. משתתפים לא יוכלו להירשם לבחינה אם נגשו אליה כבר 3 פעמים, או אם חלפו שנתיים מסיום ההכשרה וכי אם יתברר שנרשמו לבחינה בחריגה מהנ”ל, הבחינה תיפסל והם לא יוכלו להירשם לקורס חוזר במשך שנה ממועד הבחינה.

3. תלמיד שנכשל 3 פעמים עד שנתיים לאחר סיום הקורס או לא השלים את הבחינות במהלך השנתיים לאחר סיום הקורס, יוכל להירשם לקורס חדש וכדי לקבל תעודת גמר יידרש להיבחן מחדש בשתי הבחינות גם אם עבר את אחת מהן. 

שינוי גודל גופנים
צבעים